Kůň
Návštěvní kniha
Přidat zprávu
Jméno:
Email:
Kontrolní kód
Kontrolní kód:
Od: Bára - baru.baru@post.cz| 5.5.2008 - 17:41

Ahoj!

Ráda bych se zeptala, jestli by bylo možné tohle léto 08 zúèastnit se vašeho putování? Jsme dvì pokroèilé jezdkynì, ovšem pouze v anglii....

Popøípadì, jestli nevíte o nìjaké jinì stáji, která by vícedenní putování poskytovala.

Dìkuji za odpovìï!

Od: Bára - barbarelaV@seznam.cz| 4.8.2007 - 17:19

Ahojky, moc mì potìšilo, když jsem objevila Vaše stránky, jsou super a také jsem tu našla užitešné info k mé práci o rozvoji hippoturistiky. tímto bych také chtìla poprosit všechny, kdo by mìl jakékoliv podklady k tomuto druhu turistiky, zda by mi je neposkytl na e-mail barbarelaV@seznam.cz. mnohokrát dìkuji a pøeji spoustu veselých dnù s koòmi. Bára

Od: Miša - PetrekovaMichaela@seznam.cz| 4.8.2007 - 13:30

Ahojte, mamèa dostala k narozkam Knížku Toulavou kameru 4 a ve volné chvíly,když dìtièky usnuly, jsem ji prošla a zaujala mì jezdecká stezka. Konì mám ráda a možnost strávit dovolenou v sedle mì nadchla natolik, že jsem hned zasedla k netu a hledala víc.Konì zaparkovaného u baráku nemám a nemám ani pøedstavu na koho se mám obrátit a na kolik by nás takový "výlet" pøišel,... takové ty organizaèní záležitosti. Manžela bych zabalila sebou, protože konì má rád stejnì jako já, taky naše poslední prázdniny než byly dìti byly právì u koní...

Pøeji vám mnoho štìstí ve vaši krásné a záslužné práci.

S pozdravem Miša Petøeková

Od: Katka K. - mail@vnorovice.cz| 9.5.2007 - 11:16

Zdravím vespolek, krásný stránky!

Doufám, že i nám se brzy podaøí vybudovat zázemí pro pár koníkù a stát se souèástí stezky... zatím ubytujeme jen lidi, ale už na tom pracujeme, aby mohli pøijet i na koních.

Pøeji krásné léto všem!

Katka K.

www.vnorovice.cz

Od: Máca J. - mamcelka| 29.3.2007 - 11:15

Zdravím!!

Jsem nadèená z Vašeho združení!! Musela jsem pøerušit studium na vysoké škole a hroznì ráda bych nìjakým zpùsobem pomohla rozvoji stanic stezek a všeho co k tomu patøí v okolí Plznì. Jsem z malé vesnice na jihu Plznì, mám støední školu se zamìøením na chov koní, rozumím si s technikou i s lidmi a ráda se zùèastním každého projektu pro dobrou vìc. Mám pocit že tady se nic bohužel nedìje.. Pøitom je tu krásná pøíroda a slušné stáje. Vùbec nevím kde zaèít a na koho se obrátit. Pøeji mnoho úspìchù v dalším rozvoji a Velice ráda Vám budu nápomocná jak jen to pùjde. Dejte mi prosím nìjak vìdìt. Moc dík Máca J. tel:723258230, mamcelka@email.cz, ICQ:149130908

Od: Zdeòka Koutná - JCMP@seznam.cz| 10.3.2007 - 20:31

Ahojky Simèo:o) tak už jsem se koneènì dokopala vám taky zkontrolovat stráneèky :o) jsou pøekrásný. Jsem ráda že i tuto formu propagace využíváte, nepovažu ji se za nìjaký pøehnaný on-line zvíøe:o), ale docela mi tato cesta vyhovuje:o)

Letos v letním semestru na vejšce máme samé nudné ekonomické pøedmìty:o) a do jednoho oboru musím v týmové spolupráci spáchat seminární práci. Mìli jsme za úkol vybrat nìjaký výrobek èi službu, a smyšlenou nebo funkèní.Se kterou budeme pracovat následující kurzy na cvièení :o) mìla jsem v plánu spáchnout nìco potøebnýho do života, nerada dìlám vìci které nemají uplatnìní:o))) a tak mì napadlo že udìlám odbornou studii na téma agroturistiky. Mìlo by z toho vyjít nìco málo o propagyci, jak je to u nás organizováno, nejsou tam nikde konkrétní èísla èi jména, vše je to víceménì anonymní a všeobecné. Jen jsem od tebe chtìla vìdìt zda ti to nevadí? Právì tvoøím dotazník pro veøejnost ze kterého by mìlo vyjít oè lidé mají zájem a co by je na agroturistice upoutalo, Dotazník má mít nìco kolem 30otázek a pak je to pøebere popøípadì zkonzultuje s vedoucím, kdyby tì nìco k tomuto tématu napadlo dej vìdìt budu ráda. Zatím se mìj pøekrásnì ahojky Já :o)

Od: Mirek Matas - mi.mat@volny.cz| 5.3.2007 - 17:09

Jezdecké stezky Støedoèeského kraje

www.dixina.wz.cz

u nás se mùžete také svézt podle turistických znaèek pro jezdce a další stezky se budou otevírat v létì

Od: Alpha007 - D_S@seznam.cz| 24.2.2007 - 21:52

Jak tak koukám, tak to tady pomale ale jistì umírá. To je docela škoda. Pravda, chtìlo by to nìjakou aktualizaci, ale bohužel nemám žádné podklady. Tak nepøestávejte navštìvovat, tøeba se doèkáte ;)

Od: Beky - p_e_t@centrum.cz| 18.1.2007 - 20:02

Stezka je urèitì super, ale urèitì se mnou budete souhlasit, že takových stezek by to chtìlo víc. Spousta stájí je kolem vìtších mìst. Já jsem z Brna a koníka mám kousek za Brnem, takže taková stezka od jihu Brna ,tøeba taky ke Vranovu by se urèitì hodila ;o)

Od: Zdenìk - z.plocek@seznam.cz| 1.1.2007 - 09:35

Na jezdeckých stezkách je dobré to, že zaèínají a konèí azylem pro konì a jezdce,kde si odpoèinou a putují dál. To ostatní by mìlo být jen na jejich svobodném rozhodování.

Vedrovický Cowboy

http://www.w-cowboy.estranky.cz

Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007