Dva koně
Návštěvní kniha
Přidat zprávu
Jméno:
Email:
Kontrolní kód
Kontrolní kód:
Od: Helena - spicakovahelena@seznam.cz| 14.11.2006 - 19:42

Ahoj, myslím že ta stezka je opravdu velice dobrý nápad, velice ráda bych se jí také nìkdy úèastnila v koòském sedle, protože konì miluji, ale žádného nemám. Hodnì štìstí

Od: Skrys| 12.11.2006 - 19:35

myslim ze ta

jezdecka steska je fakt supéér

Od: Petra - rsopr@seznam.cz| 7.11.2006 - 14:04

Ahoj mìla bych zájem o putování jezdeckou stezkou,jestli je to i pro zaèáteèníky.Zaujal mì o tom poøad v televizi,je to opravdu skvìlý nápad,tak pøeji hodnì nadšencu a pøívržencu teto vìci.Tìším se na další informace,ráda bych se zuèastnila.At se daøí

Od: Alpha007 - D_S@seznam.cz| 6.11.2006 - 20:38

Velice se omlouváme za vzniklé potíže, ale na našem webhostingu na serveru odešla základní deska a tak musela probìhnout výmìna. Výmìna dále zastihla PHP system a jeho nastavení a tak se tento web musel smíøit s pár zmìnami. Doufám, že teï je vše zase v poøádku.

webmaster

Od: Monika - Safira.M@centrum.cz| 5.11.2006 - 15:52

Dobrý den,

taktéž se pøipojuji k ostatním se stejným pøáním pøipojit se.Budu velice ráda za informace a všem zájemcùm okolní pøírodu vøele doporuèuji,jelikož do Slavonic jezdím již tøetím rokem a je tam opravdu nádhernì.Dìkuji, s pozdravem Monika

Od: Simona Stejskalová - stejskal@mbnet.cz| 5.11.2006 - 11:58

Milé zájemkynì (a zájemci) o putování jezdeckou stezkou!
Všem Vám mnohokrát dìkuji nejenom za projevený zájem o putování v sedle. Práce na stezce v tìchto dnech vrcholí (úsek Bohuslavice-Telè budeme znaèit zøejmì až na jaøe pøíštího roku). Ještì letos vyjde ale mapa stezky a letáky a pokud budete chtít vìdìt nìco bližšího o jezdecké turistice, 20.11. od 15.00 hodin poøádáme v Telèi konferenci složenou ze samých pøíspìvkù vìnovanou putování v sedle.
K Vašim dotazùm: putování na koních stezkou mùžeme pro pøíští jaro nebo léto zajistit, a to vèetnì zapùjèení koní a jezdecké pøilby, ubytování i stravování. Informace o akci se objeví na stránkách na zaèátku roku 2007 a rozešleme je i na Vaše konkrétní e-mailové adresy.
Tìšíme se na Vás a urèitì dáme co nejdøíve vìdìt. A Vám konì jdou! Vaše Simona

Od: Tina Kubíèková - jan.kubicek@iex.cz| 5.11.2006 - 11:38

Ahoj prosím o nìjaké bližší informace o jarním putování na koních Vysoèinou. A jak je to s koòmi musím mít vlastního nebo je možnost vypujèit si? A kolik by to stálo? Dìkuji Tina

Od: Beata Chybidziurova - beata47@seznam.cz| 5.11.2006 - 10:58

Na kolik by nas ten pobyt vysel a jestli pøilbu a obleceni dostaneme nebo si ho každy musi povine koupit?

Od: Kikinka - kiki.bucci@email.cz| 5.11.2006 - 10:53

Ahoj!!
Potøebuji aby jste mi
napsali jakým stily se
jezdí.Mám totiž zájem!!
Já umim dobøe jen Western ride!!
Tak se mi prosím ozvìte!!
PS:Moc se tìším(jsem holka je mi 10)


AAAAAAAAHHHHHHHHHOOOOJJJJJJ!!!!!!!!!§§

Od: Eva Burešová - eva.buresova@email.cz| 5.11.2006 - 10:49

Pøeji dobrý den, prosím o zaslání informací o jarních putováních na koòském høbetì Vysoèinou. Dìkuji, s pozdravem a pøáním hezké nedìle, Eva B.

Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007