Kůň
Pravidla pohybu po stezce

Zásady pohybu po jezdeckých stezkách na území České republiky


• Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvýhodnější skupinky tvořené třemi až osmi jezdci.
• Nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř.
• Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky klid pro zvěř, těžba dřeva).
• Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Upozorněte lidi před sebou, že budete předjíždět a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuli. Chodce míjíme zásadně v kroku, zvláštní opatrnost věnujeme také cyklistům. Předjíždíme výhradně zleva.
• Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu. Buďte ohleduplní k povrchu stezky, který kopyta koní mohou poškodit.
• Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážky z důvodu bezpečnosti raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždějte krokem.
• Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanici, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo na místě, kde vám to povolil majitel pozemku.
• Chraňte prostředí stezky. Odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze stezky odstranit i trus vašeho koně.
• Buďte očima a ušima sítě stezek. Upozorněte stanici na možné problémy (vyvrácené stromy, poškozené značení, vysypané odpadky, sesuv půdy apod.)
• Volně pobíhající psi na stezku nepatří. Z bezpečnostních důvodů se toto pravidlo vztahuje také prostor tábořišť a jezdeckých stanic.
• Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí újmu nebo úraz daný charakterem prostředí nebo terénu, nemůže požadovat náhradu po vlastníkovi lesa či pozemků, ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu.
• Mějte na paměti, že ostatní lidé na stezce nemusejí znát koně a jejich reakce. Váš kůň může být první, kterého ostatní uživatelé stezky poznají. To, jak se zachováte, vytvoří obraz místních jezdců. Na otázky odpovídejte s ochotou, jste v té chvíli představitelem všech jezdců.

Regeln für die Benutzerlnnen der Reitpfade in Tschechien


• Für die Umwelt und den Verkehr auf dem Reitweg sind Gruppen von drei bis acht Reitern am günstigsten.
• Reiten Sie bitte in die Wiesen, Felder und Waldbestände nicht. Stören Sie wild lebende Tiere nicht.
• Beachten Sie bitte örtliche Einschränkungen und Hinweise in einigen Abschnitten der Reitpfade.
• Seien Sie rücksichtsvoll gegenüber anderen Benutzern der Reitpfade. Machen Sie die vor Ihnen gehenden Personen aufmerksam, wenn Sie sie überholen wollen. Verlangsamen Sie das Tempo so, dass Sie an ihnen sicher vorbeireiten können. An Fussgängern reitet man grundsätzlich im Schritt vorbei. Besonders vorsichtig muss man ebenfalls gegenüber den Radfahrern sein. Es ist immer links zu überholen.
• Fahren Sie auf einem frequentierten oder schlammigen Weg stets hintereinander. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Wegoberfläche, die durch Pferdehufen beschädigt werden kann.
• Reiten Sie nur in sicheren und gut übersichtlichen Abschnitten Trab. Überschreiten oder umgehen Sie sicherheitshalber alle Hindernisse. In schmalen Wegbiegungen reten Sie Schritt.
• Falls Sie sich entschlossen haben, ausserhalb eines Betriebes zu zelten, benutzen Sie dazu feste Lagerplätze oder einen Ort, wo es Ihnen vom Grundbesitzer erlaubt wurde.
• Schützen Sie die Umwelt der Reitpfade. Nehmen Sie sämtlichen Abfall mit und vergessen Sie bitte nicht, auch den Pferdekot vom Weg zu beseitigen.
• Helfen Sie durch Ihre Aufmerksamkeit das Reitwegenetz in Ordnung zu halten. Machen Sie den zuständigen Pferdebetrieb auf mögliche Probleme (gestürzte Bäume, beschädigte Markierung, umgeworfene Abfalleimer, Erdrutsch u. Ä.) aufmerksam.
• Freilaufende Hunde gehören nicht auf den Pfad. Aus Sicherheitsgründen gilt diese Regel auch für Lagerplätze und Betriebe..
• Jeder Reiter betritt den Reitpfad auf eigene Gefahr. Falls sich.
• der Reiter einen Schaden oder eine Verletzung in Folge von der Gestaltung des Terrains zuführt, ist er nicht berechtigt, einen Schadensersatz vom Wald- oder Grundbesitzer oder von einer sonstigen, mit den Reitwegen in Verbindung stehenden Person zu fordern.
• Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass andere Leute, die den Reitpfad benutzen, Pferde nicht verstehen müssen. Sie können der erste Reiter sein, den die anderen Wegbenutzer kennen lernen. Ihr Verhalten prägt das Bild von Reitern in der Öffentlichkeit. Beantworten Sie bitte eventuelle fragen bereitwillig, da Sie im Moment alle Reiterlnnen vertreten.

Zásady pohybu po jezdeckých stezkách v oblasti Dolního Rakouska


• Opouštět vyznačené jezdecké stezky není dovoleno.
• Na veřejných komunikacích je jezdcům povoleno používat pouze jim vyhrazený jízdní pruh nebo jezdeckou stezku. Jezdci mladší šestnácti roků mají povoleno jezdit pouze v doprovodu dospělé osoby. Jezdci musí být způsobilí jízdy, což prokazují svým rakouským jezdeckým pasem.
• Pro jízdu na neveřejných a privátních pozemcích jsou jezdci povinni získat souhlas majitele pozemku. Při pravidelném používání pozemku by měla být mezi oběma stranami uzavřena smlouva o užívání.
• Jízda lesem je povolena pouze se souhlasem vlastníka lesa. Při používání lesní cesty je nutno obstarat souhlas správce komunikace.
• Jezdecký svaz nebo stáj zodpovídají za to aby jejich jezdci dodržovali čas stanovený majitelem pozemku k vyjížďkám. Pokud není konkrétní čas stanoven, platí obecně časové rozmezí od východu do západu slunce.
• Napájení koní ve veřejných tocích je povoleno v případě, že tomu odpovídá kvalita vody a stav břehu. Napájení ze soukromých řek, potoků, jezer a rybníků je povoleno pouze se souhlasem majitele.
• Jezdec je povinen brát ohled na pěší turisty, zejména při křížení pěší stezky, kde se smí pohybovat pouze krokem.
• V případě, že jezdec jedná (či jednal) v rozporu se zásadami pohybu po jezdeckých stezkách, je majitel pozemku, orgán lesní správy a nebo vyškolený jezdecký průvodce oprávněn požadovat jeho legitimaci. Jezdec může naopak vyžadovat předložení příslušných dokladů
• Jako důkaz vyškolení průvodce slouží odznak jezdeckého průvodce, předložený spolu s jakýmkoliv úředním dokladem vybaveným jeho fotografií
• Majitel pozemku není odpovědný za stav stezky. Každý jezdec podniká vyjížďku na vlastní nebezpečí. Majitel pozemku nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody a úrazy, které by se jezdcům přihodily na stezce.
• Majitel pozemku je oprávněn (např. z důvodu ochrany lesa) stezku buď částečně, nebo i zcela uzavřít (uživatele stezky dle možností upozorní 14 dní předem).
• Každý kůň musí mít viditelně připevněnou známku s přidělenou barvou, číslem koně a poštovním směrovacím číslem stáje nebo jezdeckého svazu. Označení koně zahraničního jezdce zajistí po domluvě nejbližší jezdecké stanice na zvolené stezce.
• Každý jezdec by měl uzavřít povinné ručení s dostačujícím krytím (dle obvyklých pojišťovacích praktik). Uzavřené povinné ručení musí mít všichni koně, kteří se pronajímají. Přesto se doporučuje také zahraničním jezdcům, kteří přijedou na vlastních koních.
• Informace o ubytování pro jezdce a koně, stejně jako o charakteristice stáje, sděluje příslušný obecní úřad, kde jsou také uveřejněny všechny platné jezdecké zákazy. Reitordnung in NÖ
• Reiter dürfen auf Strassen mit öffentlichen Verkehr nur die Fahrbahn oder die Reitwege nützen. Sie müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Jüngere Reiter dürfen nur in Begleitung Erwachsener reiten. Darüber hinaus müssen Reiter des Reitens kündig sein, dies wird durch den Österr. Reiterpass nachgewiesen.
• Beim Reiten auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen und Privatgrundstücken ist die Zustimmung des Grundeigentümers einzuholen. Bei regelmässiger Benützung wäre mit dem Grundeigentümer ein Benützungsvertrag abzuschliessen.
• Das Reiten im Wald ist nur mit Zustimmung des Waldeigentümers gestattet, bei Benützung von Forststrassen ist die Zustimmung des Strassenerhalters erforderlich.
• Der Reitverein bzw. Reitstall hat dafür Sorge zu tragen, dass von den Reitern die mit den Grundeigentümern vereinbarten Reitzeiten eingehalten werden. Sind keine Reitzeiten vereinbart, gilt die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang als Reitzeit.
• Das Tränken der Pferde in öffentlichen Gewässern ist erlaubt, sofern die Beschaffenheit des Wassers oder der Ufer nicht gefährdet wird; in privaten Flüssen, Bächen und Seen nur mit Benutzung erlaubter Zugänge
• Der Reiter ist verpflichtet auf Wanderer Rücksicht zu nehmen, insbesonders darf das Überqueren von Wanderwegen nur im Schritt erfolgen.
• Jeder Reiter verpflichtet sich, bei offenkundigem Zuwiderhandeln gegen die Reitordnung auf Anruf Grundeigentümern und Forstschutzorganen sowie den ausgebildeten Wanderreitführern seine Identität nachzuweisen, wobei er jedoch verlangen kann, dass sich auch der Grundeigentümer bzw. Die Forstschutzorgane und Wanderreitführer ausweisen.
• Als Nachweis der Überprüfungsbefugnis ist das Abzeichen zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis anzusehen.
• Der Grundeigentümer übernimmt keinerlei Haftung für einen bestimmten Zustand der Reitstrecke. Jeder Reiter führt seinen Ritt auf eigene Gefahr durch und hat dem Grund
• Der Grundeigentümer ist berechtigt (z.B. aus Gründen des Forstschutzes) die Reitstrecke ganz oder teilweise zu sperren. Von derartigen Sperren sind die Benützungwerber nach Möglichkeit 14 Tage vorher zu verständigen.
• Jedes Pferd ist mit einer gut sichtbaren Plakette zu versehen, welche auf der zugewiesenen Farbe eine Pferdenummer oder die Postleitzahl des Reitstalles bzw. Reitvereins zu enthalten hat. Ausländische Reiter erhalten diese plakette nach Vereinbarung mit der nächsten Reitstation auf dem gewählten Reitweg.
• Jeder Reiter is verpflichtet, eine Pferde-Haftpflichtversicherung mit einer ausreichenden Deckungssumme zu dem bei den Versicherungen üblichen Satz abzuschliessen.
• Auskünfte über Beherbergung und Stallbeschaffenheit erteilt das zuständige Gemeindeamt. Dort sind auch allfällige Reitverbote zu erfragen.


Pravidla pohybu po stezce| Stáhnout (139kB)
Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007