Klisna a hříbě
Akce

Slavnostní otevření jezdecké stezky Plačovice - Maříž

Vážení přátelé a příznivci jezdecké turistiky, s radostí Vám oznamujeme, že v neděli 25. června bude otevřena nová jezdecká stezka Plačovice-Maříž. Garantem stezky je ing. Simona Stejskalová, která se společně s dalšími členy „Občanského sdružení pro podporu jezdecké turistiky“ podílela na jejím vyznačení.

Motto: Kde je dobrá vůle, tam je i cesta. Vyhledání a následné vyznačení stezky finančně podpořili Jihočeský kraj a EU (v rámci projektu „Turistika na koni“, vedoucí projektu ing. Milena Andrlová), Nadace Partnerství a Klub českých turistů. Vlastní realizace projektu by však nebyla možná bez vydatné podpory řady dalších subjektů. Mezi ně patří Dostihová stáj VALORY (majitel Vladimír Vinklárek), Sportovní klub STARKON (majitel Jiří Kovář), Lesy ČR (Lesní správa Telč a Lesní správa Český Rudolec), revírník Jaroslav Zichala a hajný Zdeněk Dohnal. Poděkování za spolupráci patří také obcím Plačovice, Maříž, Dešná, Staré Hobzí, Chvaletín, Písečné a Slavonice a majitelům pozemků R. Voňkovi, ing. Homolkovi a M.Bindrovi.

Program: 8.30 – 9.00 registrace účastníků 9.00 – 10.00 konference za účasti českých i dolnorakouských partnerů -zahájení a obrazová prezentace práce Občanského sdružení pro podporu jezdecké turistiky, včetně vyhledávání koňských stanic a jezdeckých stezek a jejich následného značení – ing. Simona Stejskalová -zkušenosti s jezdeckou turistikou na území Dolního Rakouska – zástupci Nordwald Pferderegion, St. Nikolaus Horsefarm Lichtenberg a Reitverein Drosendorf -podpora jezdecké turistiky obcí Dešná – starosta obce ing. Alois Adam 10.00-10.30 příprava koní a jezdců na cestu 10.30 – slavnostní přestřižení pásky senátorem Václavem Jehličkou, předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 10. 45 – první oficiální projetí stezky ekipou jezdců a terénním vozem (trasa Maříž-Plačovice měří 25 km, v rekreačním středisku Janov je možné uvázat koně a občerstvit se). Předpokládaný příjezd do Plačovic kolem patnácté hodiny odpolední. Zde si mohou jezdci nechat koně v areálu Dostihové stáje VALORY a zúčastnit se jako diváci jezdeckých závodů pořádaných domovskou stájí. Závody začínají ve 13.30 hodin parkurovým skákáním stupně ZM, Z a ZL, následovat budou ukázkové závody dostihových koní s vrcholem v podobě Malé Dešanské steeple-chase, dostih poníků a soutěž Mini-Maxi. K ukojení hladu a žízně poslouží řada stánků s občerstvením.

Předpokládané zakončení je v 17.00 hodin.

Festliche Eröffnung des Reitweges Plačovice – Maříž

Sehr geehrte Freunde und Gönner der Reitturistik. Mit großer Freude teilen wir Ihned mit, daß am 25. Juni 2006 der neue Reitweg Plačovice – Maříž eröffnet wird. Garant dieses Reitweges ist Frau Diplom. Ing. Simona Stejskalová, die sich gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des „ Zivilvereines für die Unterstützung der Reiterturistik“ auf der Markierung dieses Weges beteiligt hat.

Das Motto klingt: Wo ein guter Wille ist, dort ist auch der weg. Die Aufsuchung und nachfolgende Markierung des Reitweges wurde ( im Ramen des Projektes „ Die Pferdeturistik“ ) von dem Südböhmischen Bezirk und EU, der Stiftung der Partnerschaft und dem Klub der tschechischen Turisten unterstützt. Die eigene Realisation des Projektes wäre trotzdem ohne Unterstützung ganzer Reihe weiterer Subjekte nicht möglich. Unter diese gehören z. Bsp. Rennpferdestahl VALORY Plařovice (der Besitzer Herr Vladimír Vinklárek), Sportklub STARKON, Bohuslavice ( der Besitzer Jiří Kovař ), Die Wälder Tschech. Republik ( die Waldverwaltung Telč und Český Rudolec ), Revierförster Jaroslav Zichala, und der Förster Zdeněk Dohnal. Die Danksagung gehört auch den Ortschaften Plačovice, Maříž, Dešná, Staré Hobzí, Chvaletín, Pisečná a Slavonice und den Besitzern der Grundstücke D. Voňkovi, Ing. Homolkovi und M. Bindrovi.

Programmplan: 8.30 – 9.00 Uhr Registrierung der Teilnehmer 9.00 – 10.00 Uhr Die Konferenz mit Beteiligung der Tschechischen und Niederösterreichischen Partnern. -der Beginn und Bilderpresentation der Arbeit des Zivilvereines für die Unterstützung der Reitturistik, einschließlich der Aufsuchung der Pferdestationen und Pferdewege und derer nachvolgende Markierung -Diplom. Ing. Simona Stejskalova. -Die Erfahrungen mit der Reitturistik im Niederösterreichischen Gebiet – die Vertreter der Nordwald Pferderegion, St. Nikolaus Horsefarm Lichtenberg und Reitverein Drosendorf -Die Unterstützung der Reitturistik durch das Dorf Dešná – Bürgermeister der Ortschaft Herr Ing. Alois Adam 10.00 – 10.30 Uhr – die Vorbereitung der Reiter und Pferde auf die Reise 10.30 Uhr -Festliche Eröffnung durch das Durchschneiden des Bandes vom Senator, Vorstand des Komitee für die Ausbildung, Wissenschaft, Kultur, Menschensrechte und Petitionen Herr Václav Jehlička 10.45 Uhr -die erste offizielle Durchreise des Reitweges von Reiterekipe und Terreinwagen ( die Trasse Maříž-Plačovice ca 25 km, im Erholungszentrum Janov ist es möglich die Pferde anzubinden und sich zu erfrischen.) Die angenommene Ankunft nach Placovice ist gegen 15.00 Uhr. Hier können die Reiter ihre Pferde im Rennpferdestahl VALORY aufgeben und als Zuschauer am Pferderennen, das vom einheimischen Rennstahl veranstalltet ist, teil nehmen. Das Rennen beginnt um 13.30 UHr mit dem Parkurspringen der Stufe ZM, Z und ZL. Danach folgen Proberennen der Rennpferde mit dem Gipfel in der Form Kleine steeple-chase von Desna, das Rennen der Ponys und das Mini-Maxi Rennen. Zur Befriedigung ihres Hungers und Durstes wird Ihnen jede Menge Kioske mit Erfrischung zur Verfügung stehen.

Der angenommene Abschluß ist um 17. Uhr.

Informace

Všechny akce ke stažení jsou ve formátu .pdf a k jejich prohlížení potřebujete Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout zde: http://www.adobe.com/. Celkový objem dat čítá 20,3MB.
Pro uložení dokumentu kliněte pravým tlačítkem na odkaz a dejte "Uložit odkaz jako".

Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007