Dva koně
Akce

KONFERENCE VELKÉ MEZIŘÍČÍ
15.5. 2005

Ivana Mahelová

Kraj Vysočina považuje rozvoj cestovního ruchu za velmi důležitý, neboť můžeme návštěvníkům nabídnout zachovalou přírodu a cenné historické a stavební památky. Jsme si však vědomi také slabých stránek, mezi která patří chybějící infrastruktura, nízká kvalita služeb a nedostatečná spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Proto se v současnosti zaměřujeme na realizaci konkrétních projektů, jejichž cílem je zlepšení marketingu a podpory prodeje cestovního ruchu a podpora rozvíjení partnerství veřejné správy a podnikatelů. Realizovali jsme také cyklus vzdělávacích seminářů, jejichž výstupem se stal katalog s nabídkou stovky ubytovatelů na území Vysočiny.

Zapojení Kraje Vysočina: vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu, založení Organizace cestovního ruchu, které by se konkrétně starala o marketing turistické nabídky. Víme, že ne vždy jsou nabízené služby na odpovídající úrovni, a to ohrožuje konkurenceschopnost naší turistické nabídky.

Od roku 2002 kraj vyhlásil deset grantových programů. Program na podporu infrastruktury sportovně-rekreačního charakteru (půjčování kol, nové vyznačování lyžařských tratí a budování odpočinkových stanovišť na turistických stezkách a cyklotrasách). Modernizace ubytovacích zařízení (vyhlašuje se opakovaně).

Evropské peníze:
Ze strukturálních fondů je Vysočina nositelem dvou grantových schémat, a to:
-podpora služeb (uzavřeno smluv za 9 milionů Kč)
-podpora infrastruktury (v červnu bude vyhlášení 3. jízdy).

Ing. Lucie Oháňková

Projekt „Mapování koňských stezek v kraji Vysočina“, financovaný z inciativy INTERREG a podporovaný zahraničními partnery. Rozeslání dotazníků a následně osobní návštěvy vedly k registraci stávajících 200 stanic, které máme v databázi. V katalogu, který vyšel na přelomu února a března, je uvedeno 173 stanic (někteří registrovaní zájemci teprve stanici budují a nechtěli být ještě uvedeni). Existuje také internetová databáze, která bude pravidelně aktualizovaná.

Stanice jsou rozděleny do tří základních kategorií dle kvality ubytování pro lidi. Nejvíce je jich na Třebíčsku (50), zatímco Jihlava, Pelhřimovsko, Havlíčkobrodsko a Žďársko jich mají o něco méně. Máme vyhledané stanice, které zajistí napojení na Jihomoravský a Jihočeský kraj.

Josef Jelínak ... vznesl kritiku zaniklých polních cest, i když z hlediska zákona je každý majitel povinnen udržovat cestu průjezdnou. „Žádám kraj, aby tlačil na obce, aby udržovaly cesty patřící do jejich vlastnictví“. Odpověď IM: „Jsme si vědomi toho, že požadavek zazněl, ale prioritou obcí je údržba silnic, a na polní cesty obcím finanční prostředky nezbývají.“

Martina Kršňáková

MASKA místní akční skupiny – musí mít právní subjektivitu (neziskovka), vyvážené složení partnerů a více jak 50 procent členů musí být z jiného sektoru (neziskovky, zájmové kluby, podnikatelé, zemědělci). Všichni členové musí mít sídlo v regionu!

Partneři, členové: veřejný sektor, podnikatelé, agrárníci, sdružení, spolky, samosprávy, dobrovolnický sektor, jezdecké stanice, jezdecké kluby apod. Veřejné projednávání všech partnerů. Facilitátor pracuje s lidmi.

Finanční prostředky:
Granty ze společného reg. operačního programu, Fond Vysočiny, Regionální rozvojový fond. Nejvyužívanější zdroj je LEADER (min. zem.) ... předložit strategii z výzev. Podpora venkova. Na malé projekty i několik desítek tisíc korun.

Vysočina má krajinný charakter, je zde 704 obcí. Realizace agrostezek, značení, dovybavení jezdeckých středisek. Partneři! 12 místních akčních skupin, a ty potřebují partnery. Každý člen má stejná rozhodovací práva (území 10 000 obyvatel na obhospodaření).

Polní cesty nemá kraj ve svých rukách. Rozvoj venkova, zemědělství a lesnictví má spec. FOND – Evropský agrární fond regionálního rozvoje !!! (pro rozvoj venkova, zlepšení živ. prostředí a krajiny):
1. úprava a čištění lesů, revitalizace lesních cest
2. obnova krajinného rázu (chov dobytka)
3. kvalita života (podpora drobných podnikatelů, živnostníků a řemeslníků do 3 let od začátku podnikání, cestovní ruch do 2 let).
4. LEADER ... cesty, dílny, sportoviště, realizace strategií. Řemeslnické činnosti – zpracování jezdecké výstroje, sedlářství apod.

Jednání v Bruselu-výčet operačních programů: životní prostředí, dopravní infrastruktura, průmysl a podnikání, zaměstnatelnsot, vzdělávání, reg. operační program.
- Evropský regionální rozvojový fond
- Evropský sociální fond (vzdělávání, semináře apod.) Pro budoucích 6 roků.

Kraj Vysočina je součástí Národní sítě zdravých měst .. šetrné zacházení se životním prostředím a přírodními zdroji, šetrná turistika, ekonomická podpora kraje.

Začali jsme mapovat jezdecké stanice, ale nechtěli bychom u toho ustrnout. Vytrasování jezdeckých stezek s partnery. Vybavení jezd. stanic, úvaziště, technický stand. chodu na jezd. stezkách. V průběhu příštích dvou let bychom se měli dočkat hotových stezek.

Informace

Všechny akce ke stažení jsou ve formátu .pdf a k jejich prohlížení potřebujete Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout zde: http://www.adobe.com/. Celkový objem dat čítá 20,3MB.
Pro uložení dokumentu kliněte pravým tlačítkem na odkaz a dejte "Uložit odkaz jako".

Stránka je XHTML i CSS validní; webmaster: Alpha007